Voorwaarden

Voorwaarden instrumentale en zanglessen

Artikel 1

De lesovereenkomst gaat in op de op het inschrijfformulier vermelde begindatum van de lessen. Opzegging van de lessen kan plaatsvinden onder de navolgende voorwaarden:

Opzegging dient plaats te vinden door middel van een aangetekend schrijven. Ook kan de opzegging per e-mail plaatsvinden, mits om ontvangstbevestiging wordt gevraagd en deze door degene die opzegt is ontvangen. De ontvangstbevestiging dient door de degene die heeft opgezegd, achteraf aantoonbaar te kunnen worden gemaakt. Er dient bij opzegging van de lesovereenkomst rekening te worden gehouden met een opzegtermijn van een volledige kalendermaand volgend op de datum van opzegging. Over de termijn van opzegging heeft de leerling recht op lessen en is lesgeld verschuldigd. Bij niet schriftelijke opzegging wordt de overeenkomst automatisch verlengd. Als opzegtermijn geldt datum postmerk.

Artikel 2

De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig die van het lager en voortgezet onderwijs, in de plaats waar de lessen worden gegeven. Een schooljaar bestaat uit 36 lessen.

Artikel 3

Het jaarbedrag wordt verdeeld over 10 maandelijkse termijnen geïncasseerd van september tot en met juni. In de maanden juli en augustus wordt geen lesgeld geïncasseerd. De lesprijs en de lesduur zijn aan ommezijde vermeld. (Tussentijdse wijzigingen van de tarieven voorbehouden). Artikel 3 is niet van toepassing voor strippenkaarthouders.

Artikel 4

Indien het  lesgeld niet kan worden geïnd wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening gebracht. Bij het uitblijven van betalingen worden incassokosten in rekening gebracht volgens de Wet.

Artikel 5

Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die gemist worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte en/of arbeidsongeschiktheid gedurende een aaneengesloten verzuimperiode, daaronder mede begrepen zwangerschap, is geen lesgeld meer verschuldigd.

Artikel 6

Bij verzuim van de leraar wegens arbeidsongeschiktheid wordt er ofwel voor adequate vervanging gezorgd, of de gemiste les wordt op een later tijdstip ingehaald. Indien beide oplossingen niet mogelijk blijken, wordt het lesgeld voor de gemiste lessen geretourneerd.

Artikel 7

De Zwolse Muziekschool kan tijdens de lessen en voorstellingen foto’s en video’s maken. Wij kunnen deze beelden gebruiken voor eigen publicaties en media-uitingen. Deze beelden gebruiken wij tot maximaal 5 jaar na het beëindigen van het lescontract, daarna vervalt ons recht op publicatie. Wanneer u of uw kind deelneemt aan de lessen van De Zwolse Muziekschool gaat u hiermee akkoord. Indien er bezwaar tegen dit akkoord is aangetekend, voorkomt De Zwolse Muziekschool publicatie van dit materiaal. Bezwaar aantekenen doet u door een mail te sturen naar dezwolsemuziekschool@gmail.com.

GEBRUIK STRIPPENKAART
Alleen bij individuele les kan gebruik worden gemaakt van een strippenkaart, door betaling van het lesgeld á contant aan het begin van een periode van 5 of 10 lessen. Let wel: met een strippenkaart wordt niet automatisch iedere week dezelfde lestijd voor u vrijgehouden. U dient steeds weer opnieuw een afspraak te maken. Bij gebruik van een strippenkaart betaalt u een borg van € 20, –. Dit bedrag ontvangt u terug als u zich schriftelijk afmeldt bij beëindiging van de lessen.

Voorwaarden kindercursussen

Betreffende de kindercursussen voor babies, peuters, kleuters en oriëntatiecursus

Artikel 1
De lesovereenkomst gaat in op de op het inschrijfformulier vermelde begindatum van de lessen.

Artikel 2
De vakantietijden worden geregeld overeenkomstig die van het lager en voortgezet onderwijs, in de plaats waar de lessen worden gegeven.

Artikel 3
Indien het lesgeld niet kan worden geïnd wordt over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening gebracht. Bij het uitblijven van betalingen worden incassokosten in rekening gebracht volgens de Wet.

Artikel 4
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen doorbetaald te worden. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die gemist worden na die periode.

Artikel 5
Bij verzuim van de leraar wegens arbeidsongeschiktheid wordt er ofwel voor adequate vervanging gezorgd, of de gemiste les wordt op een later tijdstip ingehaald. Indien beide oplossingen niet mogelijk blijken, wordt het lesgeld voor de gemiste lessen geretourneerd.

Artikel 6
De Zwolse Muziekschool kan tijdens de lessen en voorstellingen foto’s en video’s maken. Wij kunnen deze beelden gebruiken voor eigen publicaties en media-uitingen. Deze beelden gebruiken wij tot maximaal 5 jaar na het beëindigen van het lescontract, daarna vervalt ons recht op publicatie. Wanneer u of uw kind deelneemt aan de lessen van De Zwolse Muziekschool gaat u hiermee akkoord. Indien er bezwaar tegen dit akkoord is aangetekend, voorkomt De Zwolse Muziekschool publicatie van dit materiaal. Bezwaar aantekenen doet u door een mail te sturen naar dezwolsemuziekschool@gmail.com.