Privacy statement

Klanten en relaties per mei 2018

De Zwolse Muziekschool, gevestigd aan Simon van Slingelandtplein 17 8022 BH te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De Zwolse Muziekschool respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u eventueel (in de Muziekschool, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Dit Privacy Statement is opgemaakt binnen de wettelijke kaders en werkwijze van de AVG. Voor meer info over deze wetwijziging verwijzen we u door naar: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Algemeen

De Zwolse Muziekschool is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens van haar gebruikers. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe deze gegevensverwerking geschiedt en voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt.
Door de website van De Zwolse Muziekschool te gebruiken, al dan niet door het plaatsen van een bestelling en/of het sluiten van een overeenkomst met De Zwolse Muziekschool, gaat een gebruiker akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden die daarop van toepassing zijn. (Indien een gebruiker niet met deze privacyverklaring akkoord gaat, wordt de gebruiker verzocht de website niet te gebruiken dan wel geen overeenkomst aan te gaan met De Zwolse
Muziekschool en dit te melden aan De Zwolse Muziekschool).

Doeleinden

De Zwolse Muziekschool verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij De Zwolse Muziekschool van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Zwolse Muziekschool verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u klant wordt:
– Voor- en achternaam leerling
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer en naam van de rekeninghouder

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Een organisatie mag geen bijzondere persoonsgegevens gebruiken, tenzij daarvoor in de wet een uitzondering is. Zo zal De Zwolse Muziekschool nooit naar deze gegevens vragen aan haar klanten en relaties. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over: godsdienst of levensovertuiging; ras; politieke voorkeur; gezondheid; seksuele leven; lidmaatschap van een vakbond; strafrechtelijk verleden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerkt worden

De Zwolse Muziekschool verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om het tarief te bepalen aan de hand van leeftijd, lengte van deelname of unieke regeling.
– Bij minderjarigen wordt een les-overeenkomst aangegaan met ouder/voogd/wettelijke
vertegenwoordiger van de deelnemer(s).
– Het afhandelen van uw betaling.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld als er een zieke docent is of omdat vanwege bepaalde redenen de activiteit niet op de afgesproken datum en/of tijd kan plaatsvinden.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– De Zwolse Muziekschool verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en administratie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Zwolse Muziekschool bewaart persoonsgegevens van haar gebruikers maximaal 7 jaar na het laatste inschrijving en in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de uitvoering van haar dienstverlening, tenzij De Zwolse Muziekschool op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen persoonlijke gegevens niet combineren met andere gegevens waarover wij beschikken en zullen dit nooit delen met derden tenzij daar toestemming voor gegeven is door de persoon zelf.

Beeldmateriaal

Van onze producten en diensten kunnen er foto’s en/of video’s gemaakt worden, waarmee de deelnemers in beeld kunnen komen. Beeldmateriaal wordt ingezet voor promotiedoeleinden  en als aandenken van de gegeven product of dienst.
Wanneer De Zwolse Muziekschool beeldmateriaal gebruikt voor promotiedoeleinden kan een persoon op basis van zijn portretrecht een verzoek indienen of de foto verwijderd kan worden. De Zwolse Muziekschool zal dit dan zo spoedig mogelijk doen. De foto kan gebruikt worden in verschillende media zoals krant, radio, presentaties en sociale media. Op basis van het portretrecht kan men bij de fotograaf een verzoek indienen de betreffende foto’s niet te gebruiken.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Zwolse Muziekschool verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Zwolse Muziekschool en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dezwolsemuziekschool@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk
binnen vier weken, op uw verzoek. De Zwolse Muziekschool wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Zwolse Muziekschool neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via dezwolsemuziekschool@gmail.com